Algemene Verkoopvoorwaarden DemiClean

1. ALGEMEEN
– 1.1 Alle overeenkomsten van koop- en verkoop in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.
– 1.2 Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig mutatis mutandis, op alle (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot) onderhoudsinstallatie- en reparatie- werkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van het toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten).
– 1.3 Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de koper en de verkoper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn: voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.
– 1.4 Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze verkoopvoorwaarden onder het gebezigde begrip machines ook worden verstaan geleverde installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen en andere producten in de ruimste zin van het woord.

2. AANBIEDINGEN
– 2.1 Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Elke aanbieding of prijsopgave van ons is gebaseerd op de veronderstelling, dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kunnen uitvoeren. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voor zover wij een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van onze schriftelijke opdrachtbevestiging respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de opdracht door ons.
– 2.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel doordat de verkoper aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.
– 2.3 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijslijsten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de machines.
– 2.4 Door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden noch aan derden ter beschikking worden gesteld.
– 2.5 Indien een opdracht uitblijft, behoudt DemiClean zich het recht voor de gemaakte ontwerp, teken – calculatie – en/of demonstratiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid gerekend.

3. RECLAMES
– 3.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is de verkoper niet verplicht reclames in behandeling te nemen, die hem niet schriftelijk zijn voorgelegd binnen de 14 dagen na datum van zijn factuur, dan wel binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, dan wel, indien koper het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken, binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek.
– 3.2 Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

4. KEURING
– 4.1 Indien is overeengekomen, dat de koper de goederen ter plaatse van de verkoper dan wel ter plaatse van de koper elders (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de tien werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de koper te zijn aanvaard.
– 4.2 De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

5. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
– 5.1 De verkoper garandeert geleverde nieuwe artikelen en nieuwe hogedrukreiniger, gedurende de tijd van één jaar na levering of verzending.
D.w.z. dat hij alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn, uit hoofde van ondeugdelijke fabrieksconstructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal vergoeden of door andere vervangen, (zulks ter keuze van de verkoper), mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in artikel 3 genoemde termijnen schriftelijk te zijner kennis wordt gebracht en, voor zover de verkoper dit wenst, het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt opgezonden.
Reis- en verzendkosten zijn niet in de garantie inbegrepen.
Over de garantie beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.
Garantie is niet van toepassing wanneer er sprake is van:
* vervanging van slijtage/verbruiksdelen, hieronder vallen o.a. o-ringen, plunjers, dichtingen, HD-slangen, lans, pistool, sproeiers, borstels, zuig rubbers, filters.
* Onderhoud gerelateerde werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van het apparaat: bv. olie, vet, elektrodes, brandstofsproeier, kleppen, v-snaren, riemen, filters en keerringen.
5.2 De hierboven vermelde garantie met betrekking tot vergoeding of het gratis leveren van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting: deze komen voor rekening van de koper. Is de tussenkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel, dan wordt hiervoor door verkoper geen vergoeding toegekend, koper dient zelf service en reparatiewerkzaamheden uit te voeren en de kosten voor haar rekening te nemen.
– 5.3 Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de verkoper. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de verkoper zijn garantie verplichting niet, nog niet, of niet ten volle heeft nagekomen.
– 5.4 De garantie geldt in plaats van elke andere aansprakelijkheid voor niet-, niet deugdelijke of niet tijdige nakoming van de verkoper die derhalve uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
De aansprakelijkheid ter zake van het niet nakomen van de garantie-verplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, waartoe de koper evenwel niet zal overgaan, alvorens de koper de verkoper uitdrukkelijk in gebreke zal hebben gesteld en de verkoper een redelijke termijn zal hebben gegund aan zijn garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.
– 5.5 Onverminderd het hiervoor in lid 4 bepaalde zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, vertraging, stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde rol of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk door de werking of niet-werking e.a. onjuiste werking voor het door hen geleverde of bewerkte goed of door ter zake in zijn dienst zijnde personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen, welke of wie ook.
– 5.6 Onverminderd het hiervoor in lid 4 en 5 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van de verkoper, uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende individuele goed, dat door de koper ter zijde van zijn afspraak reeds is voldaan.
– 5.7 In geval van enige afspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper, zoals omschreven in lid 5 en 6, evenzeer. De koper vrijwaart de verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens derde(n).
– 5.8 Bij levering van machines zal verkoper voor zover nodig en/of vereist, aan koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waaraan koper verplicht is zich te houden. Verkoper mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen van koper, van uitgaan dat koper en zijn personeel of de personen, die koper direct of indirect bij of met de machine laat werken of verblijven zulks in de ruimste zin des woords- de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse is. Verkoper is bereid- voor zover mogelijk die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking stellen. Koper is gehouden de kosten die hiermee gemoeid zijn te voldoen.

6. VERANDERINGEN
Wijziging of annulering van de koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper.
Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan de verkoper te vergoeden.

7. TRANSPORTVOORWAARDEN
– 7.1 Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard.
– 7.2 De verkoper heeft het recht de goederen, welke gereed zijn door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
– 7.3 De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper, ook bij niet-franco zendingen waarbij door de koper geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen bij het gekozen vervoermiddel verplichten niet een ander te nemen. De verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoer uitvalt.
– 7.4 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de koper.
– 7.5 Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
– 7.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit – en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de koper.

8. LEVERINGSTERMIJNEN
– 8.1 Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de koper bevoegd om de verkoper bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen.
Pas na overschrijding van de termijn kan verkoper aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
– 8.2 Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, noch verplicht dit de verkoper tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek.

9. AFLEVERING
Nadat de betreffende producten ons bedrijf hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde bij artikel 10 en ongeacht de eventuele gehoudenheid van ons tot nakoming van montage en installatie-verplichtingen. Plaats van aflevering is derhalve ons bedrijf, ook al is franco verzending en/of vervoer door ons overeengekomen. Ingeval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.

10. RISICO
Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel 9. Ook bij schade aan producten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht.

11. OVERMACHT
Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de verkoper de hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de verkoper de keus heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.

12. PRIJS
– 12.1 De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van de kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft de verkoper het recht die verhoging aan de koper door te berekenen. – 12.2 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van
toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belasting na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper de goederen heeft gekocht.

13. BETALINGSVOORWAARDEN
– 13.1 Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door de verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
– 13.2 Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoege van de verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
– 13.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen moet betaling geschieden contant zonder korting bij levering der goederen, onverschillig of al het verkochte slechts een deel daarvan wordt geleverd, dan wel of door de koper wordt gereclameerd. Schuldvergelijking is niet toegestaan.
– 13.4 Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
– 13.5 Onverminderd het overigens in deze overeenkomst gestelde blijven, tot het moment van betaling van al de vorderingen van de verkoper op de koper, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 nieuw BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van renten en kosten – en ingeval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten gunste van de verkoper komend saldo – alle door verkoper op enig moment geleverde goederen eigendom van de verkoper.
De koper is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, e.e.a. met uitzondering van niet fiduciaire eigendomsoverdracht overeenkomstig de normale bestemming der goederen.
Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 12, lid 1, heeft de verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats, waar deze goederen zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van verkoper op koper terstond volledig opeisbaar.
– 13.6 Van de dag af dat betaling had moeten plaatsvinden, moet de koper als rente over het door hem verschuldigde bedrag betalen het, op de vervaldag geldende, door het ministerie van justitie wettelijk vastgestelde rente, verhoogd met 8%.
– 13.7 Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan een maand is overschreden, is de verkoper bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de koper in rekening te brengen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% van de koopsom.

14. WANPRESTATIE VAN DE KOPER
– 14.1 Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige anders met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelf surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze en al dan niet in combinatie.
– De uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. koper, uit welke hoofde dan ook op te schorten, en/of
– ook al was anders overeengekomen voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen en/of
– de overeenkomst(en) geheel of ten dele ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding garantie of anderszins gehouden is.
Alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.
– 14.2 Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.

15. GESCHILLEN
Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarmede samenhangen zullen uitsluitend berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

16. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmede samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen.